کاربرد در صنعت سس

  • اسانس های خوراکی و طعم دهنده ها
  • انواع نشاسته های اصلاح شده

  • اسانس های خوراکی و طعم دهنده ها
  • انواع نشاسته های اصلاح شده