کاربرد در صنعت پخت

  • اسانس های خوراکی و طعم دهنده ها
  • میکس های آماده صنایع پخت
  • بهبود دهنده صنایع پخت، آرد و نان

  • اسانس های خوراکی و طعم دهنده ها
  • میکس های آماده صنایع پخت
  • بهبود دهنده صنایع پخت، آرد و نان