حضور شرکت تهران ترگل پارس در نمایشگاه IBEX2017

حضور شرکت تهران ترگل پارس در نمایشگاه IBEX2017 و بازدید سفیر و رایزن کشور فرانسه از این غرفه